Sluneční cesta

Sluneční cestaSlunce je střed sluneční soustavy, stejně tak i v nás je symbolicky Slunce naším středem, božskou jiskrou plného vědomí sama sebe. Když pochopíte vlastní sluneční potenciál a naučíte se s ním zacházet, vystoupíte z her mysli a paměti duše. Ve vašem životě existuje pouze to, co si pamatuje vaše duše. Proto se stále opakují podobné situace, zkušenosti, traumata. Naučíme se zklidňovat mysl různými technikami. Objevovat svůj vnitřní svět pomocí meditace, archetypálních konstelací a práce se Světlem.

 


 

Nejbližší meditace:

pro tento typ akce není naplánován žádný termín
Sdílejte ...

Kruh ZeMě – OBRODA ČESKÉ MATRICE

Meditačně – informační prožitkové setkání

Kruh ZeMě – OBRODA ČESKÉ MATRICE

….

24.5. 2014 BÍLÁ HORA

 

 

PROČ OBRODA ČESKÉ MATRICE?

Pod pojmem MATRICE zde rozumíme jemnohmotný “hodnotově-genetický” kód uložený v kolektivním nevědomí, který je specifický pro každý národ a určuje mimo jiné jeho jedinečnost a poslání. Původní podoba ČESKÉ MATRICE byla poškozena v době kolem Bílé Hory 1620 a v letech následujících.

Cílem projektu je odstranění této zátěže, navrácení MATRICE do původní podoby a obnovení tvůrčího ducha českých národů do plné síly.

Splnění tohoto cíle je také podmínkou umožňující naplnění nové VIZE PRO ČR.

Více info naleznete na: Obroda národa

První velké setkání 24. května 2014

Obora Hvězda, Praha 6

Horoskop:

Astrologický pohled na setkání 24. 5. 2014 na Bílé hoře

 

Horoskop bitvy na Bílé hoře 1620 ve spojení s datem 24. 5. 2014 skýtá několik významných aspektů. Harmonický aspekt tranzitního Pluta na konjunkci Pluto, Jupiter v Býku v horoskopu Bílé hory 1620 symbolizuje naplnění, kde se nevědomí dostává na povrch. Vše, co bylo skrytou a bolestivou zkušeností bitvy na Bílé hoře a následujících událostí, se má vynořit a vyjít na světlo. Ztráta víry, zneužití mocenského vlivu církve a překroucení pravdy má v těchto letech vyjít do pravdy a má možnost přetransformovat se.

 

Vzhledom k tomu, že v základním horoskopu bitvy na Bílé hoře je konjunkce (Pluto, Jupiter) mocenské struktury a ve skutečnosti vše řídila církev, je v opozoci na Slunce. To značí zneužití své moci, manipulace a zásahy tajné síly. Pluto vládne temnotě, a právě strach, násilí a rituální vraždy byly následně použity. Vykonané skutky byly ve jménu Boha (tedy postavené do světla), ale ve skutečnosti šlo o získání moci nad druhými, získání majetku a využívání manipulace.

 

Právě harmonicky tranzitující Pluto na konjukci Pluto, Jupiter a Slunce ukazuje, že se osud naplnil a přichází neúprosný soud. Přichází vzkříšení pravdy, vědomí a nové úrovně poznání. Má být odkryta skutečnost – pravá podstata dění a událostí bitvy na Bílé hoře, aby mohlo dojít k odpuštění, smíření se a pochopení, co tato doba měla i dobrého přinésti. Ve všem negativním je i dobré, když je něco nebo někdo podrobován zkoušce, v určitý čas přichází proces naplnění a výsledek, k čemu všemu to sloužilo. Tento čas nastavá pro český národ nyní (2014 – 2016). V roce 2016 tranzitní Pluto vytvoří harmonický aspekt s Jupiterm, kdy již bude proces proměny Pluta vytvořen a začnou se naplňovat nové hodnoty na základě přetvoření matrice z Bílé hory.

 

Setkání 24. 5. 2014 je potřebné k vynesení pravdy z hlubin nevědomí národa, a tím se energie uvolní a proběhne proces transformace, který vyvrcholí v roce 2016.

 

Tranzitní Saturn v konjunkci se Sluncem a v opozici s Jupiterem Bílé hory přináší zralost, moudrost a stabilizaci a potřebné ukotvení. Nalézání rovnováhy mezi přijímáním a dáváním, mezi tradicí – minulostí a vývojem – budoucností. Tranzitní Saturn požaduje zrání, nalezení pokory, skromnosti a vděčnosti, a to je potřeba projevit ke svým kořenům národa.

 

V den 24.5. se dostává Mínusový uzel (Dračí ocas), který symbolizuje minulost, do konjunkce s Lunou v Beranu v horoskopu Bílé hory. Luna symbolizuje obyčejný lid, který v té době měl pocit, že byl opuštěn, ponechán napospas bezpráví a bezmoci vůči zneužití moci, které zapříčinilo ztrátu sebe – vědomí, ztrátu svobody – vědomí člověka, přirozené osobnosti projevu „Kdo jsem“- „Jsem, kterým jsem“.

 

Venuše, která je společně s Mínusovým uzlem na Luně Bílé hory, ukazuje na přicházející Lásku, objetí Božské matky, smíření, milost, odpuštění k lidem – duším, které zažili Bílou horu.

Luna symbolizuje paměť duše. Existuje pouze to, co si pamatujeme, kde zůstane emoční zápis.

Je zajímavé, že v horoskopu České republiky 1.1. 1993 je lid též symbolizován Lunou v Beranu.

Přenáší se zde stejné téma: být sami za sebe, nalézt své sebe – vědomí, samostatnost, suverenitu a zodpovědnost za svou svobodu a pravdu.

Přichází čas, kdy lidé mohou vnitřně prožít úctu k minulosti – historii svých kořenů, svého národa a masa lidí může procítěním lásky a odpuštěním rozpustit bolest, strach, temnotu, zavření z kolektivního vědomí národa.

 

Tranzitní Černá Luna (karma) je v kvadratuře s Merkurem Bílé hory. Merkur symbolizuje právě mysl, komunikaci a můžeme i říci Matrix, iluzi – projekci, kterou si svou myslí vytváříme, a tím vytváříme svou realitu. Osvobozením se od programů mysli, od projekcí se člověk dostáva za mysl, a tím se osvobozuje a vymaňuje se z her ega. Máme možnost vystoupit z projekce, z iluze a objevit – prožít přítomnost v čistotě a v pravdě, osvobozené od projekce ega. Tím se rozpustí hra na dokázování, vidění jen své pravdy.

 

Česká, moravská a slezská země je pod vládou znamení Lva. Karma (Černá Luna) prochází právě znamením Lva, což symbolizuje, že pro národ je to osudová, zásadní doba, kdy dochází k vyrovnání karmy. Vše, co je v nerovnováze, se uvede „osudem“ do přirozené rovnováhy.

Karma je přírodní zákon rovnocennosti a přirozenosti. V přírodě má vše stejnou hodnotu, důležitost a má své místo a funkci. Nic není vyvýšeno, nic není poníženo, vše pracuje v plné symbióze.

Tento zákon rovnováhy na české země působí od 3. 4. 2014 – 28. 11. 2014.

Tam, kde byla odebrána hodnota, důstojnost a úcta, je potřeba navrátit do rovnováhy a právě setkání na Bílé hoře 24. 5. 2014 je zharmonizování minulosti.

 

Tato událost je již dávno předem daná. Teď přicházejí lidé, kteří mají zhmotnit, naplnit osud celistvosti českého národa a oslovit český lid. Přidejte se k nám a proměňme společně novým způsobem: cestou harmonie, souzněním, spoluprací a přijetím zodpovědnosti, že se nás týká vše, co se děje kolem nás.

Nic se nemůže v životě změnit, pokud skrze sebe nezačneme konat, prožívat, mluvit a myslet jinak v každodenním životě. Jen změnou v reálném, praktickém světě zakládáme nové matrice. Největší duchovno, svoboda, pravda a láska je vytvářeno v každodenním životě, ve vlastním životě skrze sebe sama. Stát se pravdou, stát se láskou, stát se vědomím.

 

Vzestupný uzel (Dračí hlava) ve Střelci v horoskopu Bílé hory 1620 je o úkolu naplnění v té době, tzn. zůstat věrný sám sobě, zůstat ve víře (prožití Boha v sobě), být v pravdě a respektovat svou svobodu a svobodu druhých. Vzestupný uzel ve Střelci nám zůstal i v horoskopu při vzniku Československa 1918 a zároveň při vzniku České republiky 1993. Stále zůstává naplnit stejný úkol: „Pravda a láska zvítězí.“

 

Český národ je ochránce a šiřitel čistého vědomí.

 

Dle různých Mistrů, mudrců, vědomých lidí, astrologů, numerologů a dalších je datum 24. 5. velmi silným dnem. Jen součet data dává 11, které symbolizuje Mistrovské číslo, prožití mistrovské energie v sobě, pokud jsem dostatečně otevřen a připraven.

Ve spojitosti s horoskopem Bílé hory 1620 se zde snoubí silné mystické spojení, které propojuje minulost a budoucnost v prožití harmonie v přítomnosti celistvosti a lásky.

 

Tranzitní Uran v Beranu, který symbolizuje novou úroveň vědomí, osvobození a změnu ve spojení s tranzitním Marsem ve Vahách, který je právě čin, vůle a boj, ve spojení s Neptunem Bílé hory symbolizuje, že lze konat v zájmu vytváření míru a harmonie pro blaho celého národa.

1620 na Bílé hoře proběhla bitva a nyní proběhne na základě nového vědomí akce, která vytváří celistvost a harmonii.

 

Můžeme si zvolit buď cestu boje, soupeření nebo cestu spolupráce.

 

Ani si nedovoluji tvrdit, že je toto zviditelnění celistvé – vědomé, protože nám stále zůstává hodně skryto a stále máme, co objevovat a čím déle s astrologií pracuji, uvědomuji si stále více, „že vím, že vlastně nic nevím“.

Díky tomu mé vědomí může zůstat otevřené a zviditelnit v této chvíli, co může být zviditelněno.

Nemusíme všemu rozumět a uchopit myslí, stačí být v důvěře, že jsem veden tam, kde mám být.

 

A pokud Vás to přivede k nám, můžeme prožít i to neviditelné, co nebylo napsáno.

Prožitek je nepřenosný.

 

Těším se na Vás. Petra Nel Smolová www.astrologiepetranel.cz

 

 

 

Sdílejte ...

Cesta do ticha

– meditační cyklus

 Dovolte mi být průvodcem do Ticha, Klidu a Míru v tak náročné a hektické době.

Pravidelná večerní meditační setkání, která Vám pomohou dostat se do vlastního Ticha. Zklidníte mysl, emoce, tělo a zapousloucháte se do svého středu, kde panuje Ticho. Tam, kde je nic a zároveň vše. Dovolte si zastavit se a podívat se na svůj život z jiného úhlu a načerpat potřebnou sílu.

Meditace jsou vedeny podle aktuální potřeby tématu, co se děje kolem nás. Vše se záměrně zrychluje a lidé jsou vedeni k probuzení. Večerní setkání bude věnován i tomu, co se děje, proč, jak s tím vším a sám se sebou zacházet. Vhodné je i pro “začátečníky”.

Jsem zde pro Vás. Přijďte do přítomnosti Ticha.

Cena: 250,- Kč

Místo: Hradec Králové, Prodejní galerie Kavčák,

Kavčí plácek 121

Kdy:  od 18 hodin do 21 hodin

Termíny:

11. 2. 2015
4. 3. 2015
 8. 4. 2015
 13. 5. 2015
Sdílejte ...

Do svého středu “Já”

Meditace

Jste zahlceni každodenním životem, kde panuje hektičnost, chaos, emoce, ruch a ztrácíte se sami sobě? Pojďte se v meditaci dostat zpátky do svého středu ,,Já”. Nalézt svůj klid, mír, moudrost a své světlo. Celý den bude věnován hlubokým meditacím, které Vám pomohou uvolnit napětí.

Téma: Smíření
– život se pro nás stane radostný, když dojdeme ke smíření sami ze sebou, se svým životem, se situacemi, které nás potkávají. Když dojdete do fáze, že jste vděčni za každou situaci, která Vás potká, ať je pozitivní či negativní. Prožili jste si smíření. Budeme pracovat na vlastnostech či situacích, které nemůžete přijmout. Co získáte? Přestanete tajit pocity sami před sebou a tím dojdete k osvobození a přílivu energie.

Téma: Odevzdání

Sdílejte ...

Adventní meditace

adventMotto:

V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš:
„Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho a on u mě“. Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku – zevnitř. Ježíš Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my…

Slovo “Advent” je z latinského „adventus” a znamená „příchod”.

V západní tradici je advent obdobím zklidnění, které odpovídalo životnímu stylu našich předků, přizpůsobenému dlouhým prosincovým nocím. Dobu adventní provází adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi, které odpovídají počtu adventních nedělí. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Ježíše Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je „Světlo světa“ (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchodu Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. Ať věříme Bohu, světlu, univerzální moudrosti, každý si svoji víru pojmenujme po svém …

Přijďte se naladit a v adventním čase odevzdat své strachy, obavy, zranění a nalézt v sobě světlo, které příchodem Vánoc je možné v sobě objevit nebo posílit.

Kdy:neděle 18. 12. 2011 od 9 h – 13 h
Kde: Nadace táta a máma, Klimenstká 1, Praha
Cena: 600,- Kč
Přihlášky do 10.12.2011
Přihlášky zde

Sdílejte ...