Meditačně – informační prožitkové setkání

Kruh ZeMě – OBRODA ČESKÉ MATRICE

….

24.5. 2014 BÍLÁ HORA

 

 

PROČ OBRODA ČESKÉ MATRICE?

Pod pojmem MATRICE zde rozumíme jemnohmotný “hodnotově-genetický” kód uložený v kolektivním nevědomí, který je specifický pro každý národ a určuje mimo jiné jeho jedinečnost a poslání. Původní podoba ČESKÉ MATRICE byla poškozena v době kolem Bílé Hory 1620 a v letech následujících.

Cílem projektu je odstranění této zátěže, navrácení MATRICE do původní podoby a obnovení tvůrčího ducha českých národů do plné síly.

Splnění tohoto cíle je také podmínkou umožňující naplnění nové VIZE PRO ČR.

Více info naleznete na: Obroda národa

První velké setkání 24. května 2014

Obora Hvězda, Praha 6

Horoskop:

Astrologický pohled na setkání 24. 5. 2014 na Bílé hoře

 

Horoskop bitvy na Bílé hoře 1620 ve spojení s datem 24. 5. 2014 skýtá několik významných aspektů. Harmonický aspekt tranzitního Pluta na konjunkci Pluto, Jupiter v Býku v horoskopu Bílé hory 1620 symbolizuje naplnění, kde se nevědomí dostává na povrch. Vše, co bylo skrytou a bolestivou zkušeností bitvy na Bílé hoře a následujících událostí, se má vynořit a vyjít na světlo. Ztráta víry, zneužití mocenského vlivu církve a překroucení pravdy má v těchto letech vyjít do pravdy a má možnost přetransformovat se.

 

Vzhledom k tomu, že v základním horoskopu bitvy na Bílé hoře je konjunkce (Pluto, Jupiter) mocenské struktury a ve skutečnosti vše řídila církev, je v opozoci na Slunce. To značí zneužití své moci, manipulace a zásahy tajné síly. Pluto vládne temnotě, a právě strach, násilí a rituální vraždy byly následně použity. Vykonané skutky byly ve jménu Boha (tedy postavené do světla), ale ve skutečnosti šlo o získání moci nad druhými, získání majetku a využívání manipulace.

 

Právě harmonicky tranzitující Pluto na konjukci Pluto, Jupiter a Slunce ukazuje, že se osud naplnil a přichází neúprosný soud. Přichází vzkříšení pravdy, vědomí a nové úrovně poznání. Má být odkryta skutečnost – pravá podstata dění a událostí bitvy na Bílé hoře, aby mohlo dojít k odpuštění, smíření se a pochopení, co tato doba měla i dobrého přinésti. Ve všem negativním je i dobré, když je něco nebo někdo podrobován zkoušce, v určitý čas přichází proces naplnění a výsledek, k čemu všemu to sloužilo. Tento čas nastavá pro český národ nyní (2014 – 2016). V roce 2016 tranzitní Pluto vytvoří harmonický aspekt s Jupiterm, kdy již bude proces proměny Pluta vytvořen a začnou se naplňovat nové hodnoty na základě přetvoření matrice z Bílé hory.

 

Setkání 24. 5. 2014 je potřebné k vynesení pravdy z hlubin nevědomí národa, a tím se energie uvolní a proběhne proces transformace, který vyvrcholí v roce 2016.

 

Tranzitní Saturn v konjunkci se Sluncem a v opozici s Jupiterem Bílé hory přináší zralost, moudrost a stabilizaci a potřebné ukotvení. Nalézání rovnováhy mezi přijímáním a dáváním, mezi tradicí – minulostí a vývojem – budoucností. Tranzitní Saturn požaduje zrání, nalezení pokory, skromnosti a vděčnosti, a to je potřeba projevit ke svým kořenům národa.

 

V den 24.5. se dostává Mínusový uzel (Dračí ocas), který symbolizuje minulost, do konjunkce s Lunou v Beranu v horoskopu Bílé hory. Luna symbolizuje obyčejný lid, který v té době měl pocit, že byl opuštěn, ponechán napospas bezpráví a bezmoci vůči zneužití moci, které zapříčinilo ztrátu sebe – vědomí, ztrátu svobody – vědomí člověka, přirozené osobnosti projevu „Kdo jsem“- „Jsem, kterým jsem“.

 

Venuše, která je společně s Mínusovým uzlem na Luně Bílé hory, ukazuje na přicházející Lásku, objetí Božské matky, smíření, milost, odpuštění k lidem – duším, které zažili Bílou horu.

Luna symbolizuje paměť duše. Existuje pouze to, co si pamatujeme, kde zůstane emoční zápis.

Je zajímavé, že v horoskopu České republiky 1.1. 1993 je lid též symbolizován Lunou v Beranu.

Přenáší se zde stejné téma: být sami za sebe, nalézt své sebe – vědomí, samostatnost, suverenitu a zodpovědnost za svou svobodu a pravdu.

Přichází čas, kdy lidé mohou vnitřně prožít úctu k minulosti – historii svých kořenů, svého národa a masa lidí může procítěním lásky a odpuštěním rozpustit bolest, strach, temnotu, zavření z kolektivního vědomí národa.

 

Tranzitní Černá Luna (karma) je v kvadratuře s Merkurem Bílé hory. Merkur symbolizuje právě mysl, komunikaci a můžeme i říci Matrix, iluzi – projekci, kterou si svou myslí vytváříme, a tím vytváříme svou realitu. Osvobozením se od programů mysli, od projekcí se člověk dostáva za mysl, a tím se osvobozuje a vymaňuje se z her ega. Máme možnost vystoupit z projekce, z iluze a objevit – prožít přítomnost v čistotě a v pravdě, osvobozené od projekce ega. Tím se rozpustí hra na dokázování, vidění jen své pravdy.

 

Česká, moravská a slezská země je pod vládou znamení Lva. Karma (Černá Luna) prochází právě znamením Lva, což symbolizuje, že pro národ je to osudová, zásadní doba, kdy dochází k vyrovnání karmy. Vše, co je v nerovnováze, se uvede „osudem“ do přirozené rovnováhy.

Karma je přírodní zákon rovnocennosti a přirozenosti. V přírodě má vše stejnou hodnotu, důležitost a má své místo a funkci. Nic není vyvýšeno, nic není poníženo, vše pracuje v plné symbióze.

Tento zákon rovnováhy na české země působí od 3. 4. 2014 – 28. 11. 2014.

Tam, kde byla odebrána hodnota, důstojnost a úcta, je potřeba navrátit do rovnováhy a právě setkání na Bílé hoře 24. 5. 2014 je zharmonizování minulosti.

 

Tato událost je již dávno předem daná. Teď přicházejí lidé, kteří mají zhmotnit, naplnit osud celistvosti českého národa a oslovit český lid. Přidejte se k nám a proměňme společně novým způsobem: cestou harmonie, souzněním, spoluprací a přijetím zodpovědnosti, že se nás týká vše, co se děje kolem nás.

Nic se nemůže v životě změnit, pokud skrze sebe nezačneme konat, prožívat, mluvit a myslet jinak v každodenním životě. Jen změnou v reálném, praktickém světě zakládáme nové matrice. Největší duchovno, svoboda, pravda a láska je vytvářeno v každodenním životě, ve vlastním životě skrze sebe sama. Stát se pravdou, stát se láskou, stát se vědomím.

 

Vzestupný uzel (Dračí hlava) ve Střelci v horoskopu Bílé hory 1620 je o úkolu naplnění v té době, tzn. zůstat věrný sám sobě, zůstat ve víře (prožití Boha v sobě), být v pravdě a respektovat svou svobodu a svobodu druhých. Vzestupný uzel ve Střelci nám zůstal i v horoskopu při vzniku Československa 1918 a zároveň při vzniku České republiky 1993. Stále zůstává naplnit stejný úkol: „Pravda a láska zvítězí.“

 

Český národ je ochránce a šiřitel čistého vědomí.

 

Dle různých Mistrů, mudrců, vědomých lidí, astrologů, numerologů a dalších je datum 24. 5. velmi silným dnem. Jen součet data dává 11, které symbolizuje Mistrovské číslo, prožití mistrovské energie v sobě, pokud jsem dostatečně otevřen a připraven.

Ve spojitosti s horoskopem Bílé hory 1620 se zde snoubí silné mystické spojení, které propojuje minulost a budoucnost v prožití harmonie v přítomnosti celistvosti a lásky.

 

Tranzitní Uran v Beranu, který symbolizuje novou úroveň vědomí, osvobození a změnu ve spojení s tranzitním Marsem ve Vahách, který je právě čin, vůle a boj, ve spojení s Neptunem Bílé hory symbolizuje, že lze konat v zájmu vytváření míru a harmonie pro blaho celého národa.

1620 na Bílé hoře proběhla bitva a nyní proběhne na základě nového vědomí akce, která vytváří celistvost a harmonii.

 

Můžeme si zvolit buď cestu boje, soupeření nebo cestu spolupráce.

 

Ani si nedovoluji tvrdit, že je toto zviditelnění celistvé – vědomé, protože nám stále zůstává hodně skryto a stále máme, co objevovat a čím déle s astrologií pracuji, uvědomuji si stále více, „že vím, že vlastně nic nevím“.

Díky tomu mé vědomí může zůstat otevřené a zviditelnit v této chvíli, co může být zviditelněno.

Nemusíme všemu rozumět a uchopit myslí, stačí být v důvěře, že jsem veden tam, kde mám být.

 

A pokud Vás to přivede k nám, můžeme prožít i to neviditelné, co nebylo napsáno.

Prožitek je nepřenosný.

 

Těším se na Vás. Petra Nel Smolová www.astrologiepetranel.cz