Aby Vědomí prostoupilo lásku a Láska prostoupila Vědomí.

majko

Stále trvající harmonický aspekt Slunce s Uranem v počátku týdne vrcholí – viz. horoskop z minulého týdne. Působí všechny aspekty, a proto doplním jen drobné niance.

Aspekt Slunce s Uranem symbolizuje pozvednutí vědomí, udělat krok dál. K tomu je potřeba se rozhodnout jít novou cestou. Když se dostáváme do bodu zlomu svého života, svého vývoje, tak si často volíme jednodušší cestu, nechceme přijmout výzvu a podstoupit riziko. Zůstaneme v tom svém jistém, sice nenaplňujícím ale pohodlném. Vymlouváme se na zdravý rozum, na city, které nás k druhému vážou, na povinnosti, které musíme naplnit. Zůstáváme ve starém. Avšak změna, která k nám přirozeně přichází, je projevením Prozřetelnosti a vedením našeho skutečného Určení. V této chvíli máme velkou šanci svůj život obrátit, povýšit, obohatit, naplnit své směřování ke svému Určení. Doba zlomu vůbec nemusí být provázena velkými gesty nebo rozbořením všeho starého. Je to vnitřní rozhodnutí, dozrání k přijetí výzvy a vše ostatní bude vykonáno. Přijdou lidé, situace, příležitosti, abychom naplnili svůj život vědoměji a probudili v sobě více lidství. Je to ochota přijímat impulsy, inspirace a znamení, která ukazují cestu.

Můžeme vědomí lidí rozdělit na tři úrovně: rostlinná úroveň (tělo, ascendent), živočišná úroveň (ego, Luna-mysl) a vědomá úroveň – probuzená (Já, Slunce). Když se má přestoupit z jedné úrovně do té vyšší, dostaneme se na křižovatku. Musíme se rozhodnout a jít i do určitého rizika a přijmout výzvy, které budou rozvíjet naše nové schopnosti a kvality, které více vedou k našemu Určení. Pokud zůstaneme ve svém pohodlném, nastává následně krize a to nastává tehdy, když jsme se předtím vyhnuli rozhodnutí. A začneme “stagnovat – degenerovat” ve svém vývoji. Právě krize nám má pomoci se přerodit a rozhodnout se svůj život povýšit. Když stagnujeme, ubývá nám energie, rychleji stárneme, dostáváme se do apatie, marnosti a ztrácíme smysl pro život. Často se spadne do pocitu oběti a žehrá se na špatný osud. Pokud se nám podaří i přes všechny tyto pocity rozhodnout se se svým životem něco udělat, přijmout zodpovědnost za svůj život, pak můžeme začít pracovat na obrodě svého života – vývoje. S tím samozřejmě vyvstává otázka: Jak mám poznat, že přichází výzvy k mému růstu a ne k mému pádu? A to je velmi důležité mít na paměti. Úroveň rostlinného vědomí je spojena s tělem, tím pádem je spojeno s pudy a instinkty, tedy když nás povede chtíč, je to pokušení. Živočišné vědomí je spojeno s egem. Když vás povede chtění (lpění), získat moc, peníze a slávu, pak je to pokušení. Ale to vše musíme poznat a projít si tím, abychom se od toho mohli odpoutat. Proto je tak důležité poznat sám sebe: jak jednám, myslím, cítím, reaguji, abych vědomě rozlišil, co mi do života přichází. Jak poznáme, že se vyhýbáme kroku postoupit dál? Že hledáme výmluvy místo toho, abychom hledali možnosti. Protože Prozřetelnost nám následně ukáže, jestli je to vzestup nebo pád. A pokud by to byl pád, nenechá nás tam vstoupit, pokud rozlišíme chtíč a ego.

Nemůžeme svou lidskou myslí porozumět celému principu stvoření a vývoje, k tomu je důležitá Láska. Milovat a oddat se. Když otevřeme srdce, v pravou chvíli porozumíme tajemství svého života, vlastního Určení a božského stvoření. A právě tento týden retrográdní Venuše “prochází skrze” Slunce – vědomí ve Lvu, vytváří se konjunkce (12. – 20. 8). Je potřeba pozvednout svou lásku z potěšení, “fyzična” a růžových brýlí na úroveň lásky srdce. Pokud je láska založena jen na přitažlivosti, srdce zůstane prázdné. Tato konjunkce vede k potěšení, prostopášnosti, nevěrám, romantickým zamilováním, které jsou iluzí – projekcí na druhého. V pozitivním je to tvořivost, radost, inspirace, laskavost. Milovat znamená poznat toho druhého a milovat ho takového, jaký je a k tomu je potřeba čas. Poznáte to, že je tam prvotně duševní blízkost, porozumění a stejné hodnoty. Po prvotním poblouznění se teprve ukáže, jestli z toho vznikne láska. A tím, že na konjunkci Slunce a Venuše je Uran, je pozvednutí nebo prozření v oblasti lásky. Vědomě pozvednout svou lásku nad úroveň těla a ega.

V této době se k sobě mohou dostat duše, které jsou pro sebe určené, pokud tedy překonaly úroveň těla a ega. Stejné bude přitahovat stejné. 14. 8. nastává novoluní, Slunce, Luna a Venuše v konjunkci ve Lvu, v harmonii na Urana. Jak krásné postavení, plné lásky, harmonie, krásy, umění, tvořivé inspirace, zábavy a radosti!

Dle učení Petra Danova začíná nový Duchovní rok, dle mariánské slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. se v Bulharských horách sjíždí lidé z celého světa k tanci Paneurhythmy. Máme světský Nový rok 1. 1., následně Nový rok přírodního cyklu – Jarní rovnodennost 20. 3. a pak duchovní Nový rok.

Sabiánský symbol novoluní: “Poštovní holub plnící svůj úkol.” Spiritualita ve smyslu přípravy na službu. Poštovní holub symbolizuje spirituální energie, které jsou užívány konstruktivně a přinášejí poselství z jiných oblastí vědomí.

“Uvolnění” vyšších úrovní energií se stává efektivní a hodnotné, dle toho jak slouží vyššímu celku. To je ideál Služby světu.

Jupiter vstupuje 11. 8. kolem poledne do znamení Panny a zůstane tam až do 9. 9. 2016. Jupiter se vztahuje ke kolektivnímu vědomí, morálce, pravdě, víře, moudrosti, bohatství, prosperitě, vývoji a humoru. Poškozený Jupiter vede k povrchnosti, plýtvání, přehánění, nemorálnosti a zesměšňování. Tím, že vládce roku je Jupiter, a který ještě vstupuje do jiného znamení, budeme to pociťovat v oblasti, kde se po nás bude chtít zmoudření, vývoj a nalezení bohatství. Panna je o službě, skromnosti, dokonalosti a střízlivosti, což pro Jupitera znamená, že se zde nebude cítit v plném rozmachu. Jupiter je zde v oslabení. Proto stát se bohatým skrze službu, skromnost a střízlivost, to bude velkou výzvou. Panenská čistota vede k tomu, aby do kolektivního vědomí a individuality vstoupily morální hodnoty čistoty, pravdivosti, morálka střízlivosti, hodnoty jednoduchosti a přirozenosti. To vše se má uvést do každodennosti. Jak to žijete ve svém životě? Na druhé straně se můžeme stát puritány a nelítostnými kritiky všeho. Můžeme přehánět snahu udržet vše v čistotě, můžeme se dostat až do pedantství a chtít mít vše dle své představy.

Merkur v Panně, v opozici s Neptunem ukazuje na zamlžení jasného úsudku, kritického pohledu, nejasnosti a sklony ke lžím. Na vyšší úrovni je mysl schopna prohlédnout a vidět hlubší souvislosti.

Černá Luna se dostává do harmonie se Saturnem do 24. 8. Karma je v podpoře vůči lidem, kteří přijali zodpovědnost za svůj život, za svůj vývoj a své okolnosti života. Získávají dary, které přinášejí zralost, upevnění, pocty a schopnosti učitele či Mistra. Tam, kde není ještě tato zralost, vede Saturn situacemi, kde si musíme uvědomit svou zodpovědnost za vše, co se vám v životě děje. Být si vědom zrcadlení. To, co vidím, je odraz mého vnitřního světa.

Tak a to jsou “drobné” niance ;-), které píši 4 hodiny. To mě Prozřetelnost zase “ošálila”. :-)) Na druhé straně můžeme prožít, jak může být náš život bohatý, když vnímáme jemné niance stvoření.

Přeji vám požehnaný týden. S láskou Petra Nel

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich pokračování a tvorbu dalších článků, pak můžete dobrovolným finančním příspěvkem přispět na číslo účtu: 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

PROHLÁŠENÍ ASTROLOŽKY PETRY NEL SMOLOVÉ
Oznamuji, že řetězový e-mail, kde je zneužito moje jméno, jsem nevytvořila a nesouvisí s moji právní osobou. Poprvé mi ten to e-mail dorazil před rokem a půl, od té doby mi přicházejí různé podoby a verze (změny textu, fotografií atd.). Proto prohlašuji, že s tím to e-mailem nemám žádnou spojitost. Od e-mailu se distancuji. Žádám o zastavení přeposílání.