Astrologický pohled na setkání 24.5.2014 na Bílé hoře

Horoskop bitvy na Bílé hoře 1620 ve spojení s datem 24. 5. 2014 skýtá několik významných aspektů. Harmonický aspekt tranzitního Pluta na konjunkci Pluto, Jupiter v Býku v horoskopu Bílé hory 1620 symbolizuje naplnění, kde se nevědomí dostává na povrch. Vše, co bylo skrytou a bolestivou zkušeností bitvy na Bílé hoře a následujících událostí, se má vynořit a vyjít na světlo. Ztráta víry, zneužití mocenského vlivu církve a překroucení pravdy má v těchto letech vyjít do pravdy a má možnost přetransformovat se.

 

Vzhledem k tomu, že v základním horoskopu bitvy na Bílé hoře je konjunkce (Pluto, Jupiter) mocenské struktury a ve skutečnosti vše řídila církev, je v opozoci na Slunce. To značí zneužití své moci, manipulace a zásahy tajné síly. Pluto vládne temnotě, a právě strach, násilí a rituální vraždy byly následně použity. Vykonané skutky byly ve jménu Boha (tedy postavené do světla), ale ve skutečnosti šlo o získání moci nad druhými, získání majetku a využívání manipulace.

 

Právě harmonicky tranzitující Pluto na konjukci Pluto, Jupiter a Slunce ukazuje, že se osud naplnil a přichází neúprosný soud. Přichází vzkříšení pravdy, vědomí a nové úrovně poznání. Má být odkryta skutečnost – pravá podstata dění a událostí bitvy na Bílé hoře, aby mohlo dojít k odpuštění, smíření se a pochopení, co tato doba měla i dobrého přinésti. Ve všem negativním je i dobré, když je něco nebo někdo podrobován zkoušce, v určitý čas přichází proces naplnění a výsledek, k čemu všemu to sloužilo. Tento čas nastavá pro český národ nyní (2014 – 2016). V roce 2016 tranzitní Pluto vytvoří harmonický aspekt s Jupiterm, kdy již bude proces proměny Pluta vytvořen a začnou se naplňovat nové hodnoty na základě přetvoření matrice z Bílé hory.

 

Setkání 24. 5. 2014 je potřebné k vynesení pravdy z hlubin nevědomí národa, a tím se energie uvolní a proběhne proces transformace, který vyvrcholí v roce 2016.

 

Tranzitní Saturn v konjunkci se Sluncem a v opozici s Jupiterem Bílé hory přináší zralost, moudrost a stabilizaci a potřebné ukotvení. Nalézání rovnováhy mezi přijímáním a dáváním, mezi tradicí – minulostí a vývojem – budoucností. Tranzitní Saturn požaduje zrání, nalezení pokory, skromnosti a vděčnosti, a to je potřeba projevit ke svým kořenům národa.

 

V den 24.5. se dostává Mínusový uzel (Dračí ocas), který symbolizuje minulost, do konjunkce s Lunou v Beranu v horoskopu Bílé hory. Luna symbolizuje obyčejný lid, který v té době měl pocit, že byl opuštěn, ponechán napospas bezpráví a bezmoci vůči zneužití moci, které zapříčinilo ztrátu sebe – vědomí, ztrátu svobody – vědomí člověka, přirozené osobnosti projevu „Kdo jsem“- „Jsem, kterým jsem“.

 

Venuše, která je společně s Mínusovým uzlem na Luně Bílé hory, ukazuje na přicházející Lásku, objetí Božské matky, smíření, milost, odpuštění k lidem – duším, které zažili Bílou horu.

Luna symbolizuje paměť duše. Existuje pouze to, co si pamatujeme, kde zůstane emoční zápis.

Je zajímavé, že v horoskopu České republiky 1.1. 1993 je lid též symbolizován Lunou v Beranu.

Přenáší se zde stejné téma: být sami za sebe, nalézt své sebe – vědomí, samostatnost, suverenitu a zodpovědnost za svou svobodu a pravdu.

Přichází čas, kdy lidé mohou vnitřně prožít úctu k minulosti – historii svých kořenů, svého národa a masa lidí může procítěním lásky a odpuštěním rozpustit bolest, strach, temnotu, zavření z kolektivního vědomí národa.

 

Tranzitní Černá Luna (karma) je v kvadratuře s Merkurem Bílé hory. Merkur symbolizuje právě mysl, komunikaci a můžeme i říci Matrix, iluzi – projekci, kterou si svou myslí vytváříme, a tím vytváříme svou realitu. Osvobozením se od programů mysli, od projekcí se člověk dostáva za mysl, a tím se osvobozuje a vymaňuje se z her ega. Máme možnost vystoupit z projekce, z iluze a objevit – prožít přítomnost v čistotě a v pravdě, osvobozené od projekce ega. Tím se rozpustí hra na dokázování, vidění jen své pravdy.

 

Česká, moravská a slezská země je pod vládou znamení Lva. Karma (Černá Luna) prochází právě znamením Lva, což symbolizuje, že pro národ je to osudová, zásadní doba, kdy dochází k vyrovnání karmy. Vše, co je v nerovnováze, se uvede „osudem“ do přirozené rovnováhy.

Karma je přírodní zákon rovnocennosti a přirozenosti. V přírodě má vše stejnou hodnotu, důležitost a má své místo a funkci. Nic není vyvýšeno, nic není poníženo, vše pracuje v plné symbióze.

Tento zákon rovnováhy na české země působí od 3. 4. 2014 – 28. 11. 2014.

Tam, kde byla odebrána hodnota, důstojnost a úcta, je potřeba navrátit do rovnováhy a právě setkání na Bílé hoře 24. 5. 2014 je zharmonizování minulosti.

 

Tato událost je již dávno předem daná. Teď přicházejí lidé, kteří mají zhmotnit, naplnit osud celistvosti českého národa a oslovit český lid. Přidejte se k nám a proměňme společně novým způsobem: cestou harmonie, souzněním, spoluprací a přijetím zodpovědnosti, že se nás týká vše, co se děje kolem nás.

Nic se nemůže v životě změnit, pokud skrze sebe nezačneme konat, prožívat, mluvit a myslet jinak v každodenním životě. Jen změnou v reálném, praktickém světě zakládáme nové matrice. Největší duchovno, svoboda, pravda a láska je vytvářeno v každodenním životě, ve vlastním životě skrze sebe sama. Stát se pravdou, stát se láskou, stát se vědomím.

 

Vzestupný uzel (Dračí hlava) ve Střelci v horoskopu Bílé hory 1620 je o úkolu naplnění v té době, tzn. zůstat věrný sám sobě, zůstat ve víře (prožití Boha v sobě), být v pravdě a respektovat svou svobodu a svobodu druhých. Vzestupný uzel ve Střelci nám zůstal i v horoskopu při vzniku Československa 1918 a zároveň při vzniku České republiky 1993. Stále zůstává naplnit stejný úkol: „Pravda a láska zvítězí.“

 

Český národ je ochránce a šiřitel čistého vědomí.

 

Dle různých Mistrů, mudrců, vědomých lidí, astrologů, numerologů a dalších je datum 24. 5. velmi silným dnem. Jen součet data dává 11, které symbolizuje Mistrovské číslo, prožití mistrovské energie v sobě, pokud jsem dostatečně otevřen a připraven.

Ve spojitosti s horoskopem Bílé hory 1620 se zde snoubí silné mystické spojení, které propojuje minulost a budoucnost v prožití harmonie v přítomnosti celistvosti a lásky.

 

Tranzitní Uran v Beranu, který symbolizuje novou úroveň vědomí, osvobození a změnu ve spojení s tranzitním Marsem ve Vahách, který je právě čin, vůle a boj, ve spojení s Neptunem Bílé hory symbolizuje, že lze konat v zájmu vytváření míru a harmonie pro blaho celého národa.

1620 na Bílé hoře proběhla bitva a nyní proběhne na základě nového vědomí akce, která vytváří celistvost a harmonii.

 

Můžeme si zvolit buď cestu boje, soupeření nebo cestu spolupráce.

 

Ani si nedovoluji tvrdit, že je toto zviditelnění celistvé – vědomé, protože nám stále zůstává hodně skryto a stále máme, co objevovat a čím déle s astrologií pracuji, uvědomuji si stále více, „že vím, že vlastně nic nevím“.

Díky tomu mé vědomí může zůstat otevřené a zviditelnit v této chvíli, co může být zviditelněno.

Nemusíme všemu rozumět a uchopit myslí, stačí být v důvěře, že jsem veden tam, kde mám být.

 

A pokud Vás to přivede k nám, můžeme prožít i to neviditelné, co nebylo napsáno.

Prožitek je nepřenosný.

 

Těším se na Vás. Petra Nel Smolová www.astrologiepetranel.cz

 

 

 

Sdílejte ...

Kosmický kříž

Tato konfigurace působí v období 12. 4. – 4. 5. 2014. Vrchol Kosmického kříže je 23. 4. 2014

v 18. 10h.
Kosmický kříž – kardinální Velká kvadratura se vyznačuje obrovskou energií, potřebou mít vše pod kontrolou a je snadné spadnout pod silnou vládu ega.

 

Význam kardinálních znamení: symbolizují sebevědomí, autoritu vůči druhým, rozhodnutí, akci, čin, aktivaci, z karmického hlediska příčinu – zasetí karmy. Motivace! Záleží, jaká je motivace využít tento velký příliv energie.

 

Kosmický kříž lze nazvat nevyhnutelností, danou věcí – událostí, osudem. Vždy máme nějaký čas a možnost rozhodnout se, zda výzvu přijmeme či odmítneme. Po určité době se ale naplní čas, který nám byl dán ke svobodné volbě, a pokud jsme se do té chvíle nebyli schopní rozhodnout, budeme postaveni před situaci, kterou již nemůžeme obejít, a kterou si musíme prožít. Bude záležet pouze na nás, jak na to zareagujeme.

 

Planety, které vytváří Velkou kvadraturu, ukazují na téma událostí. Pluto, Jupiter, Uran a Mars ukazují na nebezpečí prosazovat mocenský potenciál své vlastní moci, pravdy, víry, fanatismu. Při tomto vlivu chybí trpělivost, proto unáhlená rozhodnutí mohou vést k násilným řešením. Lidé ztrácí zdravý úsudek, překrucují pravdu a dochází k nevyhnuteným střetům. V této době bude hodně autonehod, elektrotechnických poruch, řezných ran, zánětů a úrazů. Přetlak energie lze usměrnit a přestransformovat do pozitivního vlivu, jinak na nás bude mít destruktivní vliv. Zahltí nás ego, které chce soupeřit, vyhrát, dokázat si svou hodnotu na úkor druhých. V této době se bude ukazovat pravý charakter lidí.

Konec světa v tomto aspektu nevidím, ale nebezpečí velkého konfliktu, možná i válečného, to ano.

Každý máme svůj osud, každý si nese svůj kříž a v této době se může více zviditelnit. Je možné, že člověk pod ním spadne a zavalí ho, nebo právě naopak ho dokáže překročit, a tím se přenést přes své „lidské malosti“, čímž dá přednost společnosti před sebou. Objeví v sobě pokoru a posílí svou víru. Ne, co je výhodné pro mě, ale co je dobré nás všechny!

 

Je potřeba si uvědomit, že tato Velká kvadratura se bude odehrávat i v našem nitru. Velký vnitřní rozpor, který vede k destrukci. Využijte velmi silnou energii k fyzickému konání, úklidu, práci na zahradě, bezpečným sportům a k práci, kterou jste dlouho nemohli dokončit. V této době se můžete rozhodnout pro zásadní věc ve vašem životě. Lidé, kteří jsou více temperamentní, by se měli více hlídat, a lidé spíše pasivní mohou v sobě objevit odvahu začít konat.

Připravte se na hektické období, kdy nedostanete možnost volby a bude jen jedna cesta. Projít pouští, kde se prověří vaše pravda, víra, síla a odvaha.

 

Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz

Sdílejte ...

přednáška o Černé Luně

Zvukový záznam z přednášky o Černé Luně,

ze dne 28.1.2014 – Plzeň.

 

Zvukový záznam zde: Černá Luna – přednáška

Prezentace k přednášce zde: Černá Luna ve znameních a domech – prezentace

Sdílejte ...

Progrese České republiky

Procházející Saturn ve 2.domě (10. 2012 – 12. 2014) horoskopu České republiky. Saturn symbolizuje potřebu zralosti, která přichází přes zkoušky, překážky a výzvy. Druhý dům symbolizuje hodnoty a finance. Procházíme zkouškami právě v hodnotách, ve finanční otázce fungování ekonomiky, financování a úniku peněz. Saturn symbolizuje učební lekci, kterou máme zvládnout. Máme si udělat pořádek a nastavit nový systém v oblasti lidských hodnot a přehodnocení vztahu k penězům.

Černá Luna procházející 10.domem, který symbolizuje veřejnost, politiku, zodpovědnost, společenský řád a životní směr, ukazuje, že nastávající karmické události vynášejí skutečnost o skrytém fungování státu, podplácení, černých investorech a úplatcích. Tam, kde není zodpovědnost a pořádek, tam bude tato skutečnost vynesena na veřejnost. Objevuje se zde zviditelnění skutečných hodnot. Jak jsme na tom? Je zajímavé, že v době padnutí vlády stála Černá Luna v Raku, což symbolizuje „temnou ženu“, která přinese pád. Opozice se Sluncem ukazuje na pád vlivného muže – premiér. Černá Luna stála na hrotu 10.domu, což je nejsilnější postavení. Žena, která skrytě manipulovala, „rozpoutala“ vynesení pravdy na povrch.

Naše hodnoty a hodnota českého národa je velmi poškozená. Pluto, které stojí v druhém domě, ukazuje na poníženost, pošlapanou důstojnost a úctu. Pro získání toho všeho zpátky jsme ochotni prodat cokoliv z českého bohatství a dokonce prodat sami sebe. Přitom si neuvědomujeme, že právě tím, že prodáme svou hodnotu, pak onu hodnotu a úctu ničíme. Myslíme si, že když prodáme „bohatství“ českého národa, tak tím zpátky získáme zvenku ocenění, důležitost a důstojnost. Zvenčí ale nemůžeme získat nic, co sami necítíme.

Když se podíváme na historii českého národa, pak uvidíme, že již několikrát byl pošpiněn, prodán, obětován a i zrazen v zájmu mocnějšího, většího. Oběť!

Dříve to bylo „pro zachování míru“, ale nyní to došlo tak daleko, že jde jen o peníze a moc.

Rozkládáme republiku zevnitř. Už to není o vnějším vlivu, a proto je to dno, ke kterému jsme se dostali. Přichází doba, kdy se ukazují velmi sporné kauzy, aby byl zviditelněn koloběh peněz, financování a obohacování jednotlivců a skrytých individuí.

V době leden – březen 2014 a říjen – prosinec 2014 se tranzitní Saturn dostává do konjunkce s Plutem v 2.domě nativity horoskopu České republiky. Velmi zásadní doba, kdy se setkává skryté, destruktivní s řádem a nastolením spravedlnosti. Co se stane? Vynesou se strachy o existenčních záležitostech. Dá se očekávat velký finanční propad, skandál nějakého tunelu, který přinese hodně strachu lidem o své vlastní majetky. Můžeme se dostat na svou finanční mez, která způsobí otázku: „Co bude dál?“ Před svítáním je největší tma a právě tato doba je tou tmou. Je potřeba se vypořádat s tajemnými manipulátory, kteří skutečně ovládají politiku. Tato doba to vynese na povrch a my občané z toho můžeme být velmi vyděšeni. Důležité je udržet si víru. Je možné, že nás natolik zahltí starosti a strachy, že v tom nedokážeme žít. Může to být tak neúnosné, že to vše pustíme a zůstane nám jen to, že můžeme věřit vyšší moci, Bohu a tím se probudí správné hodnoty v nás a budeme je vyžadovat i po těch, kteří nás zastupují. Je možné, že lidem již dojde trpělivost a konečně budou požadovat zodpovědnost za důsledky rozhodnutí politiků a mocných. Přerod hodnot a zacházení s financemi.

Když tato konjunkce probíhá u člověka, je to vždy velký životní zlom, kdy se život začne rozdělovat na část před konjunkcí a po konjunkci. Lidem končí jedna životní fáze a nastupují druhou, kde přijímají více zodpovědnosti. Musí se vyrovnat se svou temnou minulostí, strachem a omezením, které jim brání žít vědomější, celistvější život.

Leden až březen 2014 je počátek. Tím nás to může hodně zaskočit a „podrazit nohy“. Dokončení tohoto procesu se týká doby říjen až prosinec 2014.

Máme velkou šanci se v těchto termínech vypořádat se skrytými mocenskými strukturami, které ovládají politicko-ekonomickou oblast v České republice. Pokud nenajdeme skutečné ryzí hodnoty lidství a vyhraje chamtivost, ego a strach, můžeme se stát „mafiánským“ státem, kde vládnou ekonomické a mocenské zájmy.

V horoskopu České republiky se objevuje rok 2013 a 2014 jako nejnáročnější. Máme projít „smrtí a znovuzrozením“ společenské, politické, mocenské struktury a vládnoucích osobností (tr. Pluto konjunkce Slunce v Kozorohu). Nechat padnout staré, dospět a přijmout každý sám za sebe zodpovědnost. Je potřeba se vyrovnat s minulostí národa, udělat tlustou čáru, smířit se s viníky a obětmi a jít dál. Není oběť bez viníka, není viník bez oběti! Jsou to dvě spojené „nádoby“. Dokud neuděláme za minulostí „čáru“ (bylo to, jak bylo a k něčemu to posloužilo), nepohneme se z místa. Stálé navracení se k minulosti je jen ztráta energie a nikdy nás neposune vpřed.

  1. Retrográdní Mars v Raku ukazuje, že jsme v pozici malého dítěte, které požaduje: „Postarej se o mě!“ a v pocitu práva na braní, požadování (dožadování se) naplnění svých potřeb. Za dob komunismu bylo vše „zajištěno“- bydlení, práce, ale zároveň bylo diktováno, co se smí a co ne, co se má říkat a co se nemá říkat, kam se smí jet a kam ne. To byla daň za „jistotu“ mít práci a byt. V dnešní době zákazy starých časů neplatí a my si užíváme plnými doušky svobody. Ale stále jsme jako to nezralé dítě, které jen bere a bere. Se svobodou je spojena i odpovědnost začít dávat a obohacovat společnost. Je potřeba, aby děti dospěly. Konjunkce tranzitní Černé Luny a Jupitera – listopad až prosinec 2013 – právě s retrográdním Marsem v 10.domě ukazuje na „osudové“ početí nového postoje v politice.
  2. Luna, která symbolizuje lid, je v konjunkci s Uranem – změnou, tato konjunkce působí již od dubna 2012 do března 2014. Lidé touží po změně.
  3. Od ledna 2012 do 2035 tranzitní Pluto ve 4.domě znamená, že kořeny českého národa mají projít smrtí a znovuzrozením. Obrodou. Tím, že je tranzitní Pluto v konjunkci se Sluncem 2. 2012 – 1. 2014 a 7.- 12.2014, procházíme krizí osobností, které nás vedou. Krizí cesty českého národa. Potřebujeme nalézt novou zralou osobnost, která má charisma a hlavně morální kodex a schopnost zvládnout svou moc. K tomu, aby člověk ustál postavení moci, je potřeba velmi moudrá a vyzrálá osobnost, která je již nad svými osobními zájmy.
  4. 9. 2013 – 1. 2014 a 4. – 6. 2014 – tranzitní Jupiter opozice Uran, Neptun ve 4.domě – Jupiter symbolizuje pravdu, víru, hojnost, moudrost a vývoj. Jupiter prochází 10.domem a zviditelňuje vynesení pravdy na veřejnost. Vše, co probíhá ve lži, je vzápětí hned postaveno do světla pravdy. Jupiter ve spojení s Uranem a Neptun ve 4.domě horoskopu České republiky vynáší na povrch pravdu o záměrech. Jaká je skutečná vize českého národa, co je v základu podstaty naší nové republiky, která vznikla 1.1. 1993? Jaká je její vize, záměr? Uran v konjunkci s Neptunem v Kozorohu symbolizuje, že ideály byly veliké. Je zajímavé, že tato konjunkce symbolizuje politický ideál zakládající se na náboženském prožitku. Duchovní aspekt vize našeho směřování. Velká touha po svobodě, volnosti, respektování lidských práv. Právě Neptun tomu dává aspekt duchovnosti, hlubšího smyslu bytí a hlubokého rozměru neviditelného, něčeho vyššího, co nás přesahuje. Můžeme to nazvat Bůh. V kořenech českého národa je silně zakořeněná duchovnost, svoboda, originalita, jedinečnost a zodpovědnost. V termínech aspektů od tranzitního Jupitera se vynáší hledání smyslu směřování, nový rozměr fungování, hodnoty, pravdy a nové uspořádání. Je to rozvzpomenutí se na skutečné jádro našeho národa. K růstu je potřeba udělat potřebný nový směr na základě hlubšího rozměru pravdy a víry, našeho způsobu přístupu k politice, zodpovědnosti, hodnotám a směřování českého národa. Nastal čas, kdy je potřeba uznat víru, nechat vstoupit duchovní rozměr do běžného života, politiky a lidských hodnot. Proč se v této době právě věnujeme navrácení majetku církvím? Jak sami v sobě máte postavenou víru, duchovní rozměr, vztah k něčemu většímu, ať to máme pojmenované jakkoliv?
  5. Listopad 2013 – tranzitní Černá Luna v opozici právě na konjunkci Urana, Neptuna vytváří osudovou otázku. Čemu věřím? Protože podle toho, čemu věřím, tak žiji a konám.

V období 2016 – 2018 budeme procházet velkým přerodem duchovního základu našeho národa, kdy se bude muset naplnit skutečná idea českého   národa. Tehdy postavíme vše na pravdivých a hlubokých základech duchovního bytí. Vše, co se nyní děje, jsou potřebné kroky, aby v letech  2016- 2018 mohlo proběhnout zhmotnění obrody českého národa.

  1. Březen 2014 až listopad 2014 – tranzitní Černá Luna vstupuje do znamení Lva. Český národ je pod vládou znamení Lva. To ukazuje na zásadní a osudovou dobu pro naši republiku. Kdo nebude ušetřen zkouškám a výzvám je prezident a vysocí politikové. Dobře dopadne pouze to, co bude děláno srdcem, s čistým záměrem. Zkouškou bude pýcha, dokazování a moc, která povede k pádu, pokud se tím člověk nechá pohltit. Všeobecně nás okolnosti povedou ke schopnosti nalézt svůj střed, být v centru svého bytí, tím pádem být vědomým a svobodným člověkem, který nepodléhá hrám ega. V této době se objeví osobnosti, které jsou ve svém středu a schopné rozpoznat nástrahy ega. Zviditelní se nám nové, silné, moudré a vědomé osobnosti, které si přirozeně získají důvěru.

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

PROHLÁŠENÍ ASTROLOŽKY PETRY NEL SMOLOVÉ
Oznamuji, že řetězový e-mail, kde je zneužito moje jméno, jsem nevytvořila a nesouvisí s moji právní osobou. Poprvé mi ten to e-mail dorazil před rokem a půl, od té doby mi přicházejí různé podoby a verze (změny textu, fotografií atd.). Proto prohlašuji, že s tím to e-mailem nemám žádnou spojitost. Od e-mailu se distancuji. Žádám o zastavení přeposílání.

Děkuji
Petra Nel Smolová

Sdílejte ...

Příběh ze života

Můj 12-ti letý syn na začátku června prošel hlubokým poznáním sebe sama – svého programu a kvality své Duše bez tohoto programu. Poznal svou hlubší podstatu díky terapii.

Byl to pro něj velmi silný zážitek. Následně na to zmizely strachy, bloky a omezení, se kterými se potýkal. Vždy po takové události přijde jednou výzva, a pak máte dvě možnosti: buď si upevníte nové poznání o sobě, nebo spadnete zpátky do programu.

Otevřely se dveře a já se podívám na hodiny. Je nějak brzo, prolétlo mi hlavou. Ode dveří jsem slyšela volání Samuela: „Mami, já jsem se vysekal!“

Přiběhla jsem ke dveřím a vidím zakrváceného syna, který se opírá o kolo.

,,Trenér říkal, že můžu mít naštípnutou klíční kost.“ Syn stál v chodbě, v roztrhaném cyklistickém dresu, rozbité koleno, sedřená kůže na rukách a zakrvácené rameno, které bylo celé sedřené.

,,Proč mě tak Bůh trestá? Proč se mi to stalo?“ ptá se mě syn a tulí se mi do náruče.

,,To není trest, to je jen výzva, ponaučení. Sice veliká výzva, ale nyní si můžeš ověřit svou poznanou sílu.“

,,Jedeme do nemocnice!“, zavelela jsem.

Musela jsem zrušit schůzku, kam jsem měla jet a moje spolupracovnice mě upozornila: „Okamžitě ať se Samuel vrátí do propojení se svou Duší – světlem, jinak by mohl spadnout do marnosti. Přestal by věřit.“

Jak mi bylo poraděno, požádala jsem Samuela, aby si na chvilku zašel do „meditace“ a propojil se se svou objevenou silou. Po návratu bylo vidět, že je klidnější.

Cestou do nemocnice jsme v autě měli čas probrat, co se vlastně stalo. Otočil se dozadu s pocitem, že na něj jiný kluk volá a ztratil rovnováhu a spadl. V té velké rychlosti se několik metrů sklouzl po silnici.

„Mami, mě se ta rozbitá noha strašně klepe a nemůžu to zastavit. To je ta noha v šoku?“

„Ano, tvoje tělo zažilo leknutí. Zavři si oči a promluv ke svému tělo, svým buňkám – jste v bezpečí, je o vás postaráno, máte v sobě světlo a mír, jsme zdraví.“

Syn to hned udělal. „Jé, ta noha se už neklepe!“, říká mi s vytřeštěnýma očima. „ To má každý takovou moc a sílu?“

„Ano, každý má v sobě takovou sílu a moc, aby mohl „ovládat“- tvořit vlastní život. Každý stačí na svůj život, nikdo nedostane život-osud, na který by nestačil. Jen je potřeba objevit – rozpoznat a používat hlubší – větší bytost v sobě, tak jak si ji poznal ty. Záleží na Tobě, jak své poznání využiješ a jak porozumíš svému životu. Buď se budeš litovat, co se Ti stalo nebo pochopíš, jaký dar ti tato situace přináší.“

Od malinka s dětmi mluvím velmi otevřeně, vždyť si mě i z nějakého záměru vybraly. Vysvětluji, až když se ptají. A často se mě děti ptají, proč lidé žijí to, co žijí a čím si to vytvořili a co bude následovat. A za čas s nechápavým výrazem potvrdí, že stalo to, co jsem říkala. A často se ptají i na své situace v životě.

Po kontrole a rentgenu v nemocnici byl dán verdikt: žádná zlomenina, žádná naštípnutá kost, jen velké odřeniny. Ty jsi dítě Štěstěny.

Vyšli jsme z nemocnice a Samuel zhodnotil svůj zážitek: „Já už neudělám stejnou chybu! Už se nebudu ohlížet zpátky a budu se dívat na svou cestu.“

„Semí, vyměň slovo „chyba“ za „zkušenost“. Díky ní už teď víš, že máš být pozorný a nenechat se rozptylovat, a že se máš věnovat své cestě na silnici. A uvědom si, jaké jsi měl velké štěstí. Ten pád vypadal hrozivě. I trenér ti řekl, že můžeš mít něco naštípnutého. A ty máš „jen“ odřeniny.“

Můj syn se zamyslel, podíval se do nebe a nahlas řekl: „Když jsem padal, tak Bůh nebo anděl mě přidržel…“

(Příběh uveřejňuji ze souhlasem Samuela.)

Sdílejte ...